Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Telefon: +48 71/3195-179; +48 71/3195-185; +48 71/7280-888

E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

.SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r. 

Zgodnie z § 34 ust. 9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnyminformuje,  że sprawozdania finansowe za rok2018, na które składają się:

1)   bilans jednostki budżetowej, 

2)   rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

3)   zestawienie zmian w funduszu jednostki,

4)   informacja dodatkowa,

 

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego