Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 Nasi wychowankowie/uczniowie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w ramach organizowanej POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, biorą udział w następujących zajęciach specjalistycznych:

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • ARTETERAPIA

 • SOCJOTERAPIA

 

 

 

 

 

Ponadto odbywają się zajęcia:         

 • wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, realizowane z grupą wychowawczą.
 • z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowane z grupą wychowawczą.

Wychowankowie/uczniowie podczas zajęć wychowawczych realizują zajęcia z programów własnych przygotowanych przez wychowawców. Zajęcia te są zgodne z Programem Wychowawczo Profilaktycznym Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. 

W ramach projektu „Stawiamy na przyszłość!” realizowanego w latach 2021 - 2023 wychowankowie obejmowani są wsparciem w postaci zajęć o charakterze terapeutycznym – podnoszącym kompetencje społeczne, socjoterapeutycznym, zawodowym i sportowym zgodnie z ich indywidualnym potrzebami.

Wychowankowie uczestniczą  w zajęciach z poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego, w zajęciach z poradnictwa pedagogicznego indywidualnego.

Uczestniczą w treningach:

 • stres i metody radzenia sobie z nim
 • treningi kompetencji społecznych: Gospodarstwo domowe
 • treningi kompetencji społecznych: Urząd i ja
 • treningi kompetencji społecznych: Alternatywne spędzanie czasu wolnego

Wychowankowie biorą udział w zajęciach  z arteterapii, terapii przez muzykę teatr, dramę, zajęciach turystycznych, krawieckich, czytelniczo-multimedialnych, zajęciach sportowych.

W ramach projektu wychowankowie wyjeżdżają też  na wycieczki.

W ramach  projektu „Stawiamy na przyszłość!” dla rodziców/opiekunów prawnych jest organizowane doradztwo psychologiczne/rodzinne/pedagogiczne w formie dyżurów.

 

W ramach projektu „Stawiamy na przyszłość!” dla rodziców/opiekunów prawnych jest organizowane doradztwo psychologiczne/rodzinne/pedagogiczne w formie dyżurów.

Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu