Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 Nasze wychowanki/uczennice, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w ramach organizowanej POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, biorą udział w następujących zajęciach specjalistycznych:

 

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ

 • TERAPIA DRAMA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • SOCJOTERAPIA

 

 

 

 

 

Zajęcia resocjalizacyjne/socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanki- uczennicy:

 • Zajęcia wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, realizowane z grupą wychowawczą.
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowane z grupą wychowawczą.
 • Stała kontrola i motywowanie wychowanka w czasie zajęć poprzez eliminowanie zachowań niepożądanych oraz uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem w celu poprawy relacji z grupą.
 • Rozpoznawanie mocnych stron i umożliwienie mu odnoszenia sukcesów poprzez stosowanie trudności w powierzanych zadaniach oraz nagradzanie najmniejszych
 • Uczestniczenie w programach własnych realizowanych przez wychowawców.
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów m.in. poprzez rozmowy indywidualne prowadzone przez wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów.

Ponadto wychowanki/uczennice podczas zajęć wychowawczych realizują zajęcia z programów własnych przygotowanych przez wychowawców. Zajęcia te są zgodne z Programem Wychowawczo Profilaktycznym Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Obejmują różnorodną tematykę i wspierają rozwijanie zainteresowań własnych naszych podopiecznych, m. in.:

 • PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ
 • ROZIJAJĄCYCH KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE
 • EKOLOGICZNĄ
 • BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE
 • DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI
 • DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI ORTOGRAFICZNE I GRAMATYCZNE
 • CZYTELNICZĄ
 • BEZPIECZEŃSTWA W SIECI
 • PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
 • ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ
 • PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA
 • ZAJĘĆ KULINARNYCH

W ramach projektu „Stawiamy na przyszłość!” realizowanego w latach 2021 - 2023 wychowankowie będą obejmowani wsparciem w postaci zajęć o charakterze terapeutycznym – podnoszącym kompetencje społeczne, socjoterapeutycznym, zawodowym i sportowym zgodnie z ich indywidualnym potrzebami

Poradnictwo:

 • poradnictwo psychologiczne indywidulane
 • poradnictwo pedagogiczne indywidualne
 • poradnictwo psychologiczne grupowe

Treningi:

 • trening: stres i metody radzenia sobie z nim
 • trening przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym
 • trening zastępowanie agresji
 • treningi kompetencji społecznych: Gospodarstwo domowe
 • treningi kompetencji społecznych: Urząd i ja
 • treningi kompetencji społecznych: Alternatywne spędzanie czasu wolnego
 • treningi kompetencji społecznych: Będę rodzicem

Zajęcia (socjo)terapeutyczne:

 • arteterapia
 • zajęcia turystyczne
 • zajęcia krawieckie
 • zajęcia stolarskie
 • zajęcia ogrodnicze
 • zajęcia czytelniczo-multimedialne
Zajęcia specjalistyczne grupowe:
 • rozładowywanie napięcia poprzez sport
 • fitness
 • rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia sportowe
 • eliminowanie zachowań agresywnych poprzez sport
 • crossfit
 • gry zespołowe

Doradztwo zawodowe indywidualne, grupowe

Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – wyjazdy do urzędu pracy

Kursy zwiększające szanse na rynku pracy

Wizyty zawodoznawcze

W ramach projektu „Stawiamy na przyszłość!” dla rodziców/opiekunów prawnych jest organizowane doradztwo psychologiczne/rodzinne/pedagogiczne w formie dyżurów.

 Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu