Brzeg Dolny, 15.01.2021r.

DRODZY PAŃSTWO,                                                                    

            Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zawiadamia[1] o spotkaniu Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w celu dokonania Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Wychowanka-Ucznia za I semestr roku szkolnego 2020/2021

I MOW 01.02.2021 godz. 8.15
III MOW 02.02.2021 godz. 8.15
IV MOW 03.02.2021 godz. 8.15
II MOW 04.02.2021 godz. 8.15

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa oraz zgodnie z procedurami COVID – 19, na teren placówki nie mogą wchodzić osoby spoza placówki. W związku z powyższym mają Państwo możliwość naniesienia zmian drogą telefoniczną w dniu Zespołu ds. PPP w formie telekonferencji pod numerem telefonu 71 728 08 88 – pedagog.

Kopia Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Wychowanka-Ucznia zostanie przesłana na Państwa adres.

Pragniemy zaznaczyć, mając na uwadze zachowanie podstawowych zasad ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne, że przyjętym przez placówkę sposobem informowania rodziców/opiekunów prawnych o kolejnych spotkań Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dla poszczególnej grupy wychowawczej jest strona internetowa www.zprbrzegdolny.pl, gdzie po wejściu w zakładkę POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, uzyskają Państwo niezbędne informacje.[1] Na podstawie  art. 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(t.j. 
Dz.U. 2020 poz. 1309)

 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 Nasi wychowankowie/uczniowie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w ramach POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, biorą udział w następujących zajęciach specjalistycznych:

·       SOCJOTERAPIA

·       ARTETERAPIA

·       TERAPIA PEDAGOGICZNA

·       TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

·       TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

·       LOGOPEDIA

 

·       TERAPIA UZALEŻNIEŃ

·       TERAPIA Z ELEMENTAMI DRAMY

·       ZAJĘCIA SPORTOWO-TURYSTYCZNE

·       PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Nauczyciele proponują Państwa dzieciom/podopiecznym udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania z przedmiotów

·       HUMANISTYCZNYCH

·       MATEMATYCZNYCH

·       JĘZYKOWYCH

·       SPORTOWYCH

·       PRZYRODNICZYCH

 

Ponadto wychowankowie/uczniowie podczas zajęć wychowawczych realizują zajęcia z programów własnych przygotowanych przez wychowawców. Zajęcia te są zgodne z Programem Wychowawczo Profilaktycznym Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Obejmują różnorodną tematykę i wspierają rozwijanie zainteresowań własnych naszych podopiecznych, m. in.:

·       PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

·       BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

·       DOBRE MANIERY, KULTURA SŁOWA

·       PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

·       MUZYCZNE WIECZORKI

·       FILMOWY PIĄTEK

·       HISTORIA

·       ZPR BIEGA

·       WARSZTATY OGRODNICZE

·       ZAJĘCIA KULINARNE

·       PROGRAM Z ELEMENTAMI TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI

·       PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA

·       ZAJĘCIA Z ZAKRESU KRAWIECTWA

·       BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

·       ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI

·       ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE

·       ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ORTOGRAFICZNE I GRAMATYCZNE

·       ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

·       WOLONTARIAT

 

 

 

HARMONOGRAM PRACY

 PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

PEDAGOG

mgr Paula Borowska

PEDAGOG

mgr  Tomasz Górski

PSYCHOLOG

mgr Elżbieta 
Kosmala-Łączka

PSYCHOLOG

mgr Aleksandra Stańczak

PONIEDZIAŁEK

13:00-17:00

8:00-12:00

8:00-13:00

14:00-19:00

WTOREK

8:00-13:00

13:00-18:00

13:30-19:00

8:00-13:00

ŚRODA

8:00-13:00

13:00-18:00

8:00-13:00

15:00-19:00

CZWARTEK

14:00-17:00

8:00-13:00

12:30-17:00

14:00-19:00

PIĄTEK

8:00-13:00

13:00-18:00

SOBOTA

9:00-13:00

8:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na organizację pracy Placówki w porozumieniu pracownika z Dyrektorem godziny pracy mogą ulec zmianie.