Brzeg Dolny, 17.01.2022r.

Informacja dla wychowawców i nauczycieli.

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych  informuje, że Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wychowanka - Ucznia odnośnie dokonania Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Wychowanka-Ucznia za I semestr 2021/2022:

I MOW

25.01.2022r. godz. 8.15

II MOW

26.01.2022r. godz. 8.15

III MOW

27.01.2022r. godz. 8.15

IV MOW

28.01.2022r. godz. 8.15

Proszę nauczycieli i wychowawców  o przygotowanie i złożenie u przewodniczącego Zespołu wymaganej dokumentacji.

 

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 Nasi wychowankowie/uczniowie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami,  w ramach organizowanej POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, biorą udział w następujących zajęciach specjalistycznych:

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK
 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • LOGOPEDIA

 

Zajęcia resocjalizacyjne/socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanka- ucznia.

 

 • Zajęcia wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, realizowane z grupą wychowawczą.
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowane z grupą wychowawczą.
 • Stała kontrola i motywowanie wychowanka w czasie zajęć poprzez eliminowanie zachowań niepożądanych oraz uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem w celu poprawy relacji z grupą.
 • Rozpoznawanie mocnych stron i umożliwienie mu odnoszenia sukcesów poprzez stosowanie trudności w powierzanych zadaniach oraz nagradzanie najmniejszych 
 • Uczestniczenie w programach realizowanych przez wychowawców.
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów m.in. poprzez rozmowy indywidualne prowadzone przez wychowawców, pedagogów i psychologów. 

Ponadto wychowankowie/uczniowie podczas zajęć wychowawczych realizują zajęcia z programów własnych przygotowanych przez wychowawców. Zajęcia te są zgodne z Programem Wychowawczo Profilaktycznym Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Obejmują różnorodną tematykę i wspierają rozwijanie zainteresowań własnych naszych podopiecznych, m. in.:

 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 • ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE
 • DOBRE MANIERY, KULTURA SŁOWA
 • BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
 • PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
 • FILMOWY PIĄTEK
 • ŚWIAT MUZYKI
 • HISTORYCZNE
 • EKOLOGICZNE
 • WARSZTATY OGRODNICZE
 • ZAJĘCIA Z ZAKRESU KRAWIECTWA
 • BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
 • ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI
 • ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ORTOGRAFICZNE I GRAMATYCZNE
 • CZYTELNICZNE
 • ZPR BIEGA
 • PROGRAM Z ELEMENTAMI TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI
 • PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA
 • ZAJĘCIA KULINARNE
 • ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE
 • ŚWIAT MUZYKI
 • WOLONTARIAT
 • HAND MADE

W ramach projektu „Stawiamy na przyszłość!” realizowanego w latach 2021 - 2023 wychowankowie będą obejmowani wsparciem w postaci zajęć o charakterze terapeutycznym – podnoszącym kompetencje społeczne, socjoterapeutycznym, zawodowym i sportowym zgodnie z ich indywidualnym potrzebami

poradnictwo:

poradnictwo psychologiczne indywidulane

poradnictwo pedagogiczne indywidualne 

poradnictwo psychologiczne grupowe 

treningi: 

trening: stres i metody radzenia sobie z nim 

trening przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym 

trening zastępowanie agresji

treningi kompetencji społecznych: Gospodarstwo domowe 

treningi kompetencji społecznych: Urząd i ja

treningi kompetencji społecznych: Alternatywne spędzanie czasu wolnego 

treningi kompetencji społecznych: Będę rodzicem 

zajęcia (socjo)terapeutyczne: 

hipoterapia 

dogoterapia 

arteterapia 

terapia przez muzykę, teatr, dramę 

zajęcia turystyczne 

zajęcia krawieckie

zajęcia stolarskie 

zajęcia ogrodnicze 

zajęcia wędkarskie 

zajęcia czytelniczo-multimedialne

zajęcia cykliczne (wprowadzające)

zajęcia specjalistyczne grupowe: 

 • rozładowywanie napięcia poprzez sport 
 • zajęcia koszykarskie 
 • fitness 
 • rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia sportowe 
 • eliminowanie zachowań agresywnych poprzez sport 
 • crossfit 
 • gry zespołowe 

doradztwo zawodowe indywidualne

doradztwo zawodowe 

indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – wyjazdy do urzędu pracy

kursy zwiększające szanse na rynku pracy (jaki/e?): …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

wizyty zawodoznawcze

W ramach  projektu „Stawiamy na przyszłość!” dla rodziców/opiekunów prawnych będzie organizowane doradztwo psychologiczne/rodzinne/pedagogiczne w formie dyżurów.

 

HARMONOGRAM PRACY

PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

PEDAGOG

mgr Paula Borowska

PEDAGOG

mgr  Tomasz Górski

PSYCHOLOG

mgr Elżbieta
Kosmala-Łączka

PSYCHOLOG

mgr Aleksandra Stańczak

PONIEDZIAŁEK

13:00-17:00

8:00-12:00

8:00-13:00

15:00-19:00

WTOREK

8:00-12:00

13:00-17:00

15:00-19:00

8:00-13:00

ŚRODA

8:00-14:00

13:00-17:00

8:00-13:00

15:00-19:00

CZWARTEK

14:00-17:00

8:00-13:00

13:00-17:00

15:00-19:00

PIĄTEK

8:00-13:00

13:00-18:00

SOBOTA

9:00-13:00

8:00-13:00

 

Z uwagi na organizację pracy Placówki w porozumieniu pracownika z Dyrektorem godziny pracy mogą ulec zmianie.