Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 Nasi wychowankowie/uczniowie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w ramach organizowanej POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, biorą udział w następujących zajęciach specjalistycznych:

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ

 • TERAPIA DRAMA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • ARTETERAPIA

 • SOCJOTERAPIA

 

 

 

 

 

Zajęcia resocjalizacyjne/socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanka- ucznia:

 • Zajęcia wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, realizowane z grupą wychowawczą.
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowane z grupą wychowawczą.
 • Stała kontrola i motywowanie wychowanka w czasie zajęć poprzez eliminowanie zachowań niepożądanych oraz uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem w celu poprawy relacji z grupą.
 • Rozpoznawanie mocnych stron i umożliwienie mu odnoszenia sukcesów poprzez stosowanie trudności w powierzanych zadaniach oraz nagradzanie najmniejszych
 • Uczestniczenie w programach własnych realizowanych przez wychowawców.
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów m.in. poprzez rozmowy indywidualne prowadzone przez wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów.

Ponadto wychowankowie/uczniowie podczas zajęć wychowawczych realizują zajęcia z programów własnych przygotowanych przez wychowawców. Zajęcia te są zgodne z Programem Wychowawczo Profilaktycznym Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Obejmują różnorodną tematykę i wspierają rozwijanie zainteresowań własnych naszych podopiecznych, m. in.:

 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 • ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE

 • DOBRE MANIERY, KULTURA SŁOWA

 • BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

 • PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 • FILMOWY PIĄTEK

 • ŚWIAT MUZYKI

 • HISTORYCZNE

 • EKOLOGICZNE

 • WARSZTATY OGRODNICZE

 • ZAJĘCIA Z ZAKRESU KRAWIECTWA

 • BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

 • ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI

 • ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ORTOGRAFICZNE I GRAMATYCZNE

 • CZYTELNICZE

 • ZPR BIEGA

 • PROGRAM Z ELEMENTAMI TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI

 • PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA

 • ZAJĘCIA KULINARNE

 • ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

 • ŚWIAT MUZYKI

 • WOLONTARIAT

 • HAND MADE

W ramach projektu „Stawiamy na przyszłość!” realizowanego w latach 2021 - 2023 wychowankowie będą obejmowani wsparciem w postaci zajęć o charakterze terapeutycznym – podnoszącym kompetencje społeczne, socjoterapeutycznym, zawodowym i sportowym zgodnie z ich indywidualnym potrzebami

poradnictwo:

☐ poradnictwo psychologiczne indywidualne

☐ poradnictwo pedagogiczne indywidualne

☐ poradnictwo psychologiczne grupowe

treningi:

☐ trening: stres i metody radzenia sobie z nim

☐ trening przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym

☐ trening zastępowanie agresji

☐ treningi kompetencji społecznych: Gospodarstwo domowe

☐ treningi kompetencji społecznych: Urząd i ja

☐ treningi kompetencji społecznych: Alternatywne spędzanie czasu wolnego

☐ treningi kompetencji społecznych: Będę rodzicem

zajęcia (socjo)terapeutyczne:

☐ hipoterapia

☐ dogoterapia

☐ arteterapia

☐ terapia przez muzykę, teatr, dramę

☐ zajęcia turystyczne

☐ zajęcia krawieckie

☐ zajęcia stolarskie

☐ zajęcia ogrodnicze

☐ zajęcia wędkarskie

☐ zajęcia czytelniczo-multimedialne

☐ zajęcia cykliczne (wprowadzające)

☐ zajęcia specjalistyczne grupowe:

 • rozładowywanie napięcia poprzez sport
 • zajęcia koszykarskie
 • fitness
 • rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia sportowe
 • eliminowanie zachowań agresywnych poprzez sport
 • cross-fit
 • gry zespołowe

☐ doradztwo zawodowe indywidualne

☐ doradztwo zawodowe

☐ indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy

☐ warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – wyjazdy do urzędu pracy

☐ kursy zwiększające szanse na rynku pracy (jaki/e?): ..................................................

.................................................................................................................................................

☐ wizyty zawodoznawcze

W ramach projektu „Stawiamy na przyszłość!” dla rodziców/opiekunów prawnych jest organizowane doradztwo psychologiczne/rodzinne/pedagogiczne w formie dyżurów.

Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu