Młodzi ludzie, zwłaszcza ci w okresie dorastania, stanowią grupę szczególnie narażoną na szkodliwe działanie narkotyków.  Okres buntu, potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej, silne emocje związane z intensywnym rozwojem, przeróżne zaburzenia zachowania, a także dysfunkcje w systemach rodzinnych mogą prowadzić do kształtowania się nieprawidłowych postaw względem substancji psychoaktywnych. Wychowankowie pozostający pod opieką Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym nie różnią się od swoich rówieśników. Zdarza się, że w pracy wychowawczej napotykamy na patologiczne zachowania, które są skutkiem eksperymentowania przez wychowanków i wychowanki z narkotykami. W naszej placówce staramy się dostosowywać wszelkie formy i metody pracy do aktualnych potrzeb rozwojowych podopiecznych. Już od października 2016 roku odbywają się specjalistyczne zajęcia z zakresu terapii uzależnień. Podczas cotygodniowych, indywidualnych zajęć z terapeutą uzależnień chłopcy i dziewczęta mogą spotkać się, w warunkach bezpieczeństwa i zrozumienia, z problemem, który miał wpływ na ich „zagubienie się” w niezwykle zagmatwanym świecie dorastania.

 

W styczniu w naszej Placówce rozpoczęły się zajęcia z projektu pn. „Nowa perspektywa – Lepszy start” (Nr RPDS – 09.01.01-02-0058/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020. Projekt dotyczy  aktywizacji społeczno - zawodowej wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W ramach niego zarówno chłopcy jak i dziewczęta uczestniczą w zajęciach, mających na celu wyposażenie ich w wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin życia, które ułatwią im usamodzielnienie się po opuszczeniu Ośrodka. Zminimalizuje to w przyszłości ryzyko wykluczenia społecznego, ułatwi im społeczną i zawodową integrację.

Wychowankowie z chęcią uczestniczą w pierwszych indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego, a także biorą udział w treningach z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, które obejmują warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych, czy cyberprzemocy. Umiejętności kulturalnego zachowywania się w różnych sytuacjach uczniowie nabywają natomiast podczas treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego – „savoir vivre w życiu codziennym”.

Projekt będzie trwał 24 miesiące, podczas których wychowankowie będą mogli skorzystać również z poradnictwa psychospołecznego, a także wziąć udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym, wycieczkach zawodoznawczych, kursach i szkoleniach zawodowych. Wsparciem objęte zostaną również ich rodziny.

W ramach programu własnego: Nie blokuj serca, rusz z pomocą!!!- grupowy Klub PCK, wychowankowie z grupy V MOW- Michał Sośnicki, Piotr  Kocój, Daniel Poremski wraz z Panią Martą Bolf wzięli udział w 25 Finale WOŚP. Z zebranych środków zostanie kupiony sprzęt medyczny dla dzieci i seniorów. Zostanie również wprowadzony ogólnonarodowy program medyczny i edukacyjny. Najmłodszy wolontariusz Daniel zebrał kwotę- 497,84. Jesteśmy dumni! gratulujemy!. 

 

Do udziału w konkursie organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Karieru OHP w Brzegu Dolnym zachęciła i zmotywowała mnie Pani pedagog Paula Borowska. Wykonywanie pracy plastycznej zmusiło mnie  do refleksji i przemyśleń nad moją przyszłością. Udział w konkursie był dla mnie ciekawą przygodą i cennym doświadczeniem. Uświadomiłem sobie, że chcę dążyć do zrealizowania moich pięciu kroków do sukcesu, ponieważ zrozumiałem,  jak bardzo jest to dla mnie ważne. W konkursie otrzymałem wyróżnienie. Nagrody odbierałem na spotkaniu we Wrocławiu.

Zgodnie z naszą coroczną tradycją 19 grudnia zasiedliśmy przy Wigilijnym stole. Wieczerzę poprzedziło przedstawienie przygotowane przez wychowanków, wychowawców i nauczycieli. Wspólne kolędowanie uświetnił występ zespołu muzycznego z Brzegu Dolnego. Swoja obecnością zaszczycili nas księża z Parafii NMP Królowej Polski.  Myślą przewodnią przedstawienia było poszukiwanie Chrystusa w sercu każdego człowieka. Niech cudowny nastrój pozostanie z nami przez cały rok.

Mikołajki– tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia. Współcześnie w Polsce, nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki a przede wszystkim słodycze. W XIX i XX wieku, obdarzający dzieci podarkami w swoje święto Mikołaj, został przekształcony w bajkową postać rozdającą prezenty w Boże Narodzenie, wykorzystywaną w kulturze masowej. W grupie V MOW zorganizowano Mikołajki według własnego scenariusza. My wszyscy zostaliśmy Mikołajami, przybraliśmy odpowiednie stroje, a prezentem stał się wspólnie przygotowany posiłek.