Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego mają służyć poszerzaniu edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów, uświadomieniu im ich mocnych stron i  predyspozycji zawodowych. Zapoznaniu z treściami dotyczącymi informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych  z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi, a co za tym idzie umożliwić podejmowania świadomych i trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów, a przede wszystkim ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów w instytucjach zewnętrznych oraz wycieczki do zakładów pracy będą dodatkowym wsparciem w pracy nad procesem przywrócenia Naszych uczniów do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto istotną role w kształtowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej odgrywają rodzice,  w związku z tym będą oni angażowani w proces doradztwa zawodowego.  W placówce funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania podejmowane przez szkołę, poprzedzone diagnozą potrzeb uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, podlegającej wewnętrznej ewaluacji. Działania te planowane są na cały okres kształcenia wraz z określeniem adresatów, realizatorów oraz partnerów realizacji. WSDZ jest zbieżny z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym obowiązującym w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Ponadto ruszył projekt „Stawiamy na przyszłość!” w ramach którego uczestnicy będą objęcie usługami o charakterze zawodowym

  • doradztwo zawodowe indywidualne
  • doradztwo zawodowe 
  • indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy
  • wizyty zawodoznawcze
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – wyjazdy do urzędu pracy
  • kursy zwiększające szanse na rynku pracy, m.in.; mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, stolarz, monter zabudowy i elementów wykończeniowych w budownictwie

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACY

DORADCY ZAWODOWEGO

Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 

rok szkolny 2021/2022

GODZIĘCIN

mgr Anna Włos

 

WTOREK

17.00-18.30

 

PIĄTEK

17.00 – 18.30

 

BRZEG DOLNY

mgr Paula Borowska

 

PONIEDZIAŁEK

17.00-20.00

 

CZWARTEK

17.00- 20.00

 

PIĄTEK

13.00 – 14.30 

Z uwagi na organizację pracy Placówki w porozumieniu pracownika z Dyrektorem godziny pracy mogą ulec zmianie.

 

WAŻNE INFORMACJE !!!

Z uwagi na zagrożenie związane z COVID 19, spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2021/2022 są zawieszone do odwołania. 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców do kontaktu telefonicznego w każdy poniedziałek od 19.15 – 20.00 oraz piątek od 13.00 – 14.30. 

Tel. 71 728 08 88

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez doradcę zawodowego Paulę Borowską dotyczącą ścieżek kształcenia i możliwościach kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły podstawowej. Wiedza pozwoli ta Państwu udzielać swoim dzieciom odpowiedniej pomocy w procesie planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz wsparcia przy dokonywaniu właściwych wyborów.

PREZENTACJA DLA RODZCIÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

https://drive.google.com/file/d/1gPC8HXMuLwHuk1K0i28jdG3rPLGuZ3yS/view?usp=sharing