Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

I. Zamawiający

Realizator projektu - Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul 1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny

II. Tytuł projektu

"Nowa perspektywa lepszy start"

III. Program, Oś priorytetowa, Działanie

regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przewóz wychowanków MOW nr 1 w Brzegu Dolnym i MOW nr 2 w Godzięcinie na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach realizacji projektu " Nowa perspektywa lepszy stary" (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)

więcej - cała treść oferty

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego - o braku powiązań z Zamawiającym

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy