WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

ZAPRASZAMY DO ZAGLĄDNIĘCIA I ZOBACZENIA CO ROBIMY I CO SIĘ U NAS DZIEJE!

Tu się uczę i pracuję.

Tu przyjaźnie nawiązuję.

Nudno tutaj nie jest wcale.

Nowe rzeczy wciąż poznaję.

Nie tylko o bitwach czy niepodległości,

ale też matmy, polskiego i innych zawiłości.

Szkoło moja, ty kochana.

Tętnisz życiem już od rana.

Każda przerwa gwarna, głośna.

Atmosfera jest radosna.

Aktualności Szkoły Podstawowej Nr 2

NASZA KADRA

 1. Marzena Bobkiewicz – nauczycielka matematyki, informatyki, techniki
 2. Urszula Beśka – nauczycielka języka angielskiego
 3. Anna Cocińska – nauczycielka matematyki i informatyki
 4. Katarzyna Derejczyk-Ajchenlaub – nauczycielka historii i plastyki
 5. Beata Franczuk – nauczycielka wychowania fizycznego
 6. Lucyna Dudek– nauczycielka przyrody, biologii, geografii
 7. Adam Głębocki – nauczyciel wychowania fizycznego
 8. Aneta Orpel – nauczycielka matematyki, chemii, wdż
 9. Agata Pasieczna – nauczycielka fizyki, chemii
 10. Mariusz Paszek – nauczyciel religii, informatyki
 11. Mariusz Przybyłowicz – nauczyciel EDB
 12. Barbara Riwoń-Koper – nauczycielka języka polskiego
 13. Ewa Sokołowska-Syguła – nauczycielka języka niemieckiego,
 14. Marta Szot – nauczycielka języka polskiego, historii
 15. Dorota Wiśniowska – nauczycielka zajęć artystycznych, technicznych, plastyki, muzyki, techniki
 16. Agata Żak – nauczycielka wos
 17. Bartosz Bukiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 18. Paula Borowska – doradca zawodowy
 19. Anna Włos – doradca zawodowy

DORADZTWO ZAWODOWE

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego mają służyć poszerzaniu edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów, uświadomieniu im ich mocnych stron i predyspozycji zawodowych. Zapoznaniu z treściami dotyczącymi informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi, a co za tym idzie umożliwić podejmowania świadomych i trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów, a przede wszystkim ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów w instytucjach zewnętrznych oraz wycieczki do zakładów pracy będą dodatkowym wsparciem w pracy nad procesem przywrócenia Naszych uczniów do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto istotną role w kształtowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej odgrywają rodzice, w związku z tym będą oni angażowani w proces doradztwa zawodowego. W placówce funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania podejmowane przez szkołę, poprzedzone diagnozą potrzeb uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, podlegającej wewnętrznej ewaluacji. Działania te planowane są na cały okres kształcenia wraz z określeniem adresatów, realizatorów oraz partnerów realizacji. WSDZ jest zbieżny z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym obowiązującym w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Ponadto ruszył projekt „Stawiamy na przyszłość!” w ramach którego uczestnicy będą objęcie usługami o charakterze zawodowym

 • doradztwo zawodowe indywidualne
 • doradztwo zawodowe
 • indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy
 • wizyty zawodoznawcze
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – wyjazdy do urzędu pracy
 • kursy zwiększające szanse na rynku pracy, m.in.; mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, stolarz, monter zabudowy i elementów wykończeniowych w budownictwie

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez doradcę zawodowego Paulę Borowską dotyczącą ścieżek kształcenia i możliwościach kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły podstawowej. Wiedza pozwoli ta Państwu udzielać swoim dzieciom odpowiedniej pomocy w procesie planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz wsparcia przy dokonywaniu właściwych wyborów.

WYCHOWAWSTWA KLAS ROK SZKOLNY 2022/2023 obowiązuje od 1 września 2022 r.

IV A - V ABartosz Bukiewicz
IV B - V BLucyna Dudek
V C - VI CMarzena Bobkiewicz
VI ABarbara Riwoń-Koper
VI BAneta Orpel
VII AAnna Cocińska
VII BDorota Wiśniowska
VII CEwa Sokołowska-Syguła
VIII ABeata Franczuk
VIII BUrszula Beśka
VIII CKatarzyna Derejczyk-Ajchenlaub

doradztwo-zawodowe-prezentacja-1.pdf (103 KB, PDF)

KALENDARIUM

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U, poz.1603 z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022r.
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).
Ferie zimowe13 – 26 lutego 2023r.
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiSz dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna6 - 11 kwietnia 2023r.
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).
§ 3 ust. 1pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).
Egzamin ósmoklasisty23-25 maj 2023
Art.9a ust,2 pkt10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty(tekst jednolity.:Dz.U. z 2020 r.poz 1327, z późn. zm.).
§ 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023 r.
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.).
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).
Ferie letnie24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
§ 3 ust. 1 pkt 4rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm).
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz. 1603 z późn. zm.).
Skip to content