DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa ZPR w Brzegu Dolnym.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:  
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Beata Borowska-Podsiadła.

    E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

    Telefon: 713195179

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

    deklaracja-dostepnosci-raport.pdf (2 MB, PDF)

    Skip to content