REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W BRZEGU DOLNYM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Zespołu Placówek resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zwanej dalej w skrócie Stroną.
  2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
  3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz zasad współżycia społecznego.
  4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, zwany dalej Zespołem lub ZPR.
  5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Szkoła powołała Administratora Strony , którym jest Dyrektor ZPR, zwanego dalej Administratorem.
  6. Strona Internetowa ZPR w Brzegu Dolnym dostępna jest pod adresem https://zprbrzegdolny.pl
  7. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.zprbrzegdolny.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia, informacji.
  8. Opiekunowie strony są odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. Treść materiałów jest uzgadniana z Dyrektorem ZPR.
  9. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności Zespołu, uczniów oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
  10. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Zespołu.
  11. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Strony.
 2. KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY
  1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
  2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
  4. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej https://zprbrzegdolny.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Zespół dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
  2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
  3. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
  4. Zespół dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
  5. Strona internetowa Zespołu zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.
 4. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO
  1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
  2. Strona zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
  3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Zespołu.
  4. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
   1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: nazwa, adres e-mail, temat wiadomości i treść wiadomości,
   2. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  7. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
  8. Zespół oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego mają:
  9. walor informacyjny,
  10. nie mają charakteru porady prawnej,
  11. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Zespołu.
  12. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od szkoły lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Zespołu.
  13. Zespół zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy Administratora Strony Internetowej Zespołu.
  2. Zespół zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  Skip to content