TARA

KOLEJNY ROK REALIZACJI PROGRAMU EKOLOGICZNO – PROFILAKTYCZNEGO „TARA”

Wraz z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2019/2020, rozpoczął się kolejny rok współpracy naszej placówki z Fundacją TARA , która prowadzi schronisko dla koni Tara w Piskorzynie ( Gmina Wińsko ). Jest to już dwunasty rok wyjazdów wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych z Brzegu Dolnego do schroniska dla koni. Od początku realizacji programu wzięło udział około 350 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii . Przy realizacji programu z koordynatorem współpracowało 9 pracowników placówki ( wychowawców, nauczycieli ). W dniach 19 października i 1 grudnia 2019r. odbyły się dwa wyjazdy wychowanków do schroniska w Piskorzynie. Dla większości z nich był to pierwszy pobyt w schronisku, dlatego też na początku chłopcy zostali zapoznani przez Prezes Fundacji , Pani Scarlett Szyłogalis z działalnością Fundacji Tara oraz ze specyfiką funkcjonowania schroniska. Wychowankowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi inwestycjami jakie powstały na terenie schroniska w okresie letnim, wspólnie z Panią Prezes zwiedzili i zapoznali się z terenem schroniska. Następnie chłopcy przystąpili do pracy, tj. porządkowali padoki, pomagali pracownikom schroniska w porządkowaniu drewna , które będzie przeznaczone do prac budowlanych oraz na opał. 

PIERWSZY WYJAZD DO TARY

W dniu 24 lutego 2018r.  wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii pierwszy raz w 2018r. wyjechali do schroniska dla koni TARA w Piskorzynie. Chłopcom nie straszny był mróz jaki panował od kilku dni. Wychowankowie po przyjeździe od razu wzięli się do pracy. Na początku pomagali przy ścieleniu stajennych boksów, następnie do każdego z nich dawali siano , które zjedzą konie po porannym pobycie na dworze. Po przerwie wychowankowie zostali poproszeni o pomoc w toczeniu balotów ze słomy. Tak się złożyło, że w tym dniu popsuł się traktor , za pomocą którego baloty były transportowane do trzech stajni. Tak więc w sile siedmiu chłopa przetoczono 6 balotów z których każdy z nich ważył około 300 kg ! Zmęczeni ale jak zwykle zadowoleni wrócili prosto do placówki na obiad. Zapraszamy do galerii oraz odwiedzenia strony internetowej Fundacji TARA www.fundacjatara.info  

WYJAZDY DO TARY – 2017

Wraz z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2017/2018 , rozpoczął się kolejny rok współpracy z Fundacją TARA , która  prowadzi schronisko dla koni TARA w Piskorzynie. Jest to już dziewiąty rok wyjazdów wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych do schroniska w Piskorzynie. W ostatnim czasie udało się pozyskać środki na realizację programu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym. Program został zakwalifikowany jako zgodny z kierunkiem działań planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2017 .

W dniach 23 września i 21 października 2017r. odbyły się pierwsze wyjazdy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do Tary. Chłopcy którzy w większości wyjeżdżali już do schroniska w ubiegłym roku szkolnym doskonale obeznani są z zasadami panującymi w schronisku. Nowi wychowankowie mieli krótki wykład od właścicieli schroniska o celu i zadań jakie prowadzi Fundacja TARA.

Wychowankowie w pierwszych dniach mieli za zadanie przygotować stajnie dla koni ,które jeszcze przebywają na padokach ale wraz ze zbliżającymi się chłodami , niebawem zamieszkają w stajennych boksach. Chłopcy czyścili boksy, pomagali w ścieleniu stajni. Zapraszam do fotogalerii. 

TARA DRUGI SEMESTR

Program profilaktyczno – ekologiczny TARA w drugim semestrze jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu jakiego udzieliła Fundacja Tara w Piskorzynie. Wieloletnia owocna współpraca Fundacji z Zespołem Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym spowodowała , iż wyjazdy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii są finansowane przez Fundację . W okresie od marca do końca maja 2017r. odbyło się sześć wyjazdów w których łącznie wzięło udział 17 wychowanków. Wyjazdy odbyły się w następujących terminach: 31 marzec, 6 kwiecień, 6 maj, 13 maj, 19 maj, 27 maj. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii są już stałymi bywalcami w schronisku. Dlatego też po przyjeździe na miejsce nie muszą być zapoznawani z zasadami panującymi w schronisku.

Chłopcy w ciągu ostatnich wyjazdów pracowali przy ścieleniu boksów w stajniach, budowano ogrodzenie miejsca biwakowego. Ponadto wychowankowie pomagali w przeniesieniu narzędzi z jednego miejsca w inne do tego przeznaczone. W ostatnim czasie chłopcy wykonywali prace rozbiórkowe jednej z zagród.

Pobyt w schronisku to nie tylko praca jaka czeka na wychowanków. Pewną tradycją stało się pieczenie ziemniaków w ognisku po wykonaniu wyznaczonych prac. Więcej zobaczyć i przeczytać o pracy wychowanków w schronisku można na stronie Fundacji TARA www.fundacjatara.info

TARA I MY

Do  schronisko dla koni „TARA” w Piskorzynie zostaliśmy zaproszeni w 2008 roku przez grupę wolontariatu działającą w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym.  Dzięki panu Marcinowi Miłkowskiemu powstał Program  edukacyjny o charakterze ekologiczno – profilaktycznym realizowany w formie wyjazdów młodzieży niedostosowanej społecznie, który spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży przebywającej w naszej Placówce, wywarł  też pozytywny wpływ na wychowanków, podniósł efektywność realizowanych zadań. Do tej pory w programie wzięło udział około 300 wychowanków, odbyło się ponad 60 wyjazdów, podczas których nasi podopieczni byli zapoznawani z działalnością Fundacji, wykonywali prace: porządkowe, remontowe, uczyli się opieki nad zwierzętami ( konie, psy, koty, owce ,kozy ).  Pracownicy Fundacji podczas wyjazdów pomagają nie tylko  w opiece nad wychowankami, ale także pracują razem z nimi. Osobą inicjującą, prowadzącą działania jest Piotr Jankowiak- Szyłogalis. Dzięki  współpracy ze schroniskiem „TARA” naszej Placówce  udaje się  zapobiegać wykluczeniu społecznemu, rozwijać empatię i postawy prospołeczne u podopiecznych, realizować edukację ekologiczną, integrować wychowanków, redukować u nich agresję.

Obecnie w schronisku znajduje się ponad 100 koni oraz ponad 100 innych zwierząt (głównie psy i koty). Zwierzętami codziennie zajmują się 2 osoby – właściciele i pracownicy schroniska państwo Skarlett Szyłogalis i Piotr Jankowiak – Szyłogalis  oraz zatrudnieni pracownicy i wolontariusze. Program jest między innymi odpowiedzią na ich apel o pomoc i wsparcie.                         

Program zakłada:

  • systematyczną pracę na rzecz schroniska, w dni wolne od nauki szkolnej, dwa czasami trzy razy w miesiącu –  w soboty, w godzinach od  800 do około 1400 lub od 14:00 do 19:00. W szczególnych przypadkach przewiduje się wyjazdy w dniach nauki szkolnej, po zajęciach lekcyjnych; grupa od 7 do 12 osób, trzon grupy stanowią wychowankowie grup  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, w wieku od 13 do 18 lat.
  • edukację ekologiczną wychowanków prowadzoną w schronisku dla koni „Tara”;
  • edukację ekologiczną wszystkich wychowanków ZPR prowadzoną przez ich rówieśników wyjeżdżających do schroniska, w formie prowadzenia gazetki ściennej na terenie placówki, przygotowaniu prezentacji z realizacji programu oraz z zakresu edukacji ekologicznej prezentowanej na forum Placówki, w klasach podczas zajęć wychowawczych, w grupach internatowych podczas zajęć tematycznych.

Po zrealizowanych wyjazdach młodzież przygotuje tabla ze zdjęciami i informacjami z wyjazdów. Tabla zostaną wywieszone na głównym holu szkoły a informacje z wyjazdów, artykuły przekazane do telewizji i gazety lokalnej, propagując ideę pomocy zwierzętom, pracy w schronisku na zasadzie wolontariatu itp.  W  roku szkolnym 2010/2011 wychowankowie placówki wraz z koordynatorem programu mieli okazje wystąpić przed kamerami Telewizji Wrocław, która przygotowywała program o schronisku i współpracujących ze schroniskiem instytucjami. Informacje o pracy wychowankach wraz ze zdjęciami regularnie ukazują się na stronie internetowej fundacji www.fundacjatara.infooraz na stronie placówki www.zprbrzegdolny.pl

Fundacja stara się edukowaćspołeczeństwo, prowadzone są zajęcia dladzieci niepełnosprawnych i nadpobudliwych emocjonalnie z zakresu nawiązywania kontaktu i opieki nad końmi. Prowadzone są prelekcje wszkołach, schronisko odwiedzają  wycieczki szkolne –  właściciele schroniska starają się zaszczepić w młodzieży miłość do zwierząt, współczucie i empatię, uczą jak reagować, gdy ktoś krzywdzi zwierzę. Promowany jest wegetarianizm i ekologiczny styl życia.

 Działania Fundacji Tara zmierzają w kierunku zmiany świata na lepszy poprzez przeciwdziałanie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt,  walkę o zakazanie uboju rytualnego. Obecnie Fundacja Tara skupia się w walce o :

  • zakazie  zabijania  polskich  koni  na mięso,
  • zakazie  hodowania  koni  na  mięso,
  • zakazie  transportu  polskich koni  do  zagranicznych rzeźni
Skip to content